مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی

به مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی خوش آمديد

new Logoo اسناد جديد     اسنادی که در طی هفته گذشته به سامانه اضافه شده است.

Search Logo جستجوی پيشرفته   جستجوی سامانه با مجموعه کامل فيلدها.

chart-Search Logo جستجوی موضوعی     سامانه را با استفاده از موضوع پويش کنيد.

about Logo درباره سامانه     سامانه را با استفاده از موضوع پويش کنيد.

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی از پروتکل OAI 2.0 با آدرس پايه http://eprints.nkums.ac.ir/cgi/oai2 پشتيباني مي کند